WMO raad

Een aantal leden heeft zitting in de WMO-raad en is daarbinnen actief in diverse werkgroepen.

De WMO (wet maatschappelijke ondersteuning), die uitgevoerd wordt door de gemeente, heeft een WMO-raad. In deze raad hebben burgers en belangenorganisaties zitting. 
De beleidsterreinen, omvatten:
- de sociale samenhang en leefbaarheid,
- preventieve ondersteuning voor de jeugd en ouders,
- info en advies + cliëntenondersteuning,
- ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers,
- maatschappelijke deelname en voorzieningen van mensen met een beperking,
- maatschappelijke opvang en steunpunten voor huiselijk geweld,
- geestelijke gezondheidszorg en ambulante (wisselend van standplaats) verslavingszorg.
In de WMO- raad kunnen de vertegenwoordigers meepraten en adviezen geven over het beleid van de gemeente. (N.B. De raad is adviserend maar maakt zelf geen beleid).
Het gemeentelijk beleid wordt geëvalueerd.
Individuele voorzieningen kunnen worden aangevraagd bij het Zorgloket (in het Bethesda ziekenhuis). Ook vragen over wonen, zorg, maatschappelijke dienstverlening en welzijn kunnen daar gesteld worden.
Voor een voorziening, zo men die nodig heeft, is wel een indicatie nodig. De gemeente doet dit zelf of besteed dit uit aan het CIZ=Centraal Indicatie-stelling Zorg. Het Zorgloket zorgt dat alles op de juiste plaats komt.
Voor een WMO-voorziening wordt wel een eigen bijdrage gevraagd met als uitzondering:
Rolstoelen en thuiswonende minderjarige kinderen.
Eigen bijdrage loopt via het (landelijke) CAK = Centraal Administratie Kantoor.
Bezwaren kunnen ingediend worden bij het Zorgloket. In sommige gevallen bij de ombudsman.
Bezwaren over een CIZ-indicatie moet men indienen bij het CIZ, afd. klachtenregeling.