Het seniorenplatform Hoogeveen is een zelfstandig platform.

De Stichting Senioren Platform Hoogeveen is opgericht in maart 2005 en komt voort uit de Seniorenraad van de Gemeente Hoogeveen. De Stichting is een zelfstandig Platform, dat zitting heeft in verschillende werkgroepen en organisaties.

De Stichting Senioren Platform vindt het heel belangrijk, dat de Gemeente Hoogeveen in haar beleid zich er vooral op richt, dat senioren gestimuleerd worden om hun deskundigheid en talenten te gebruiken en te blijven participeren in de samenleving.
De leden van De Stichting Senioren Platform zijn lid van de ouderenorganisaties of zijn lid op basis van hun deskundigheid.  


Waarom een Stichting Senioren Platform?

Hiervoor zijn verschillende redenen. De vergrijzing zet nog steeds door en de samenleving veranderd in rap tempo. In 2040 zal 26% van de inwoners boven de 65 jaar zijn. De Wmo, waar veel ouderen mee te maken hebben, maakt grote ontwikkelingen door. Steeds weer veranderen de regels en door de bezuinigingen wordt het almaar moeilijker om de doelstelling van "ieder moet meedoen" te halen. De Stichting Senioren Platform volgt de ontwikkelingen op de voet en 2 afgevaardigden hebben zitting inde Wmo-raad en een lid in de Woon Advoes Commissie (WAC). Ook het openbaar vervoer is een belangrijk onderwerp voor het Platform. Sinds de werkgroep "Openbaar Vervoer" bestaat zijn wij hierbij betrokken. Deze werkgroep doet veel en goed werk.
Dit is ook duidelijk zichtbaar in Hoogeveen en in de media.


De speerpunten van de Stichting Senioren Platform zijn dan ook:

* Voorkomen van sociaal isolement bij ouderen;

* Mobiliteit en vervoer zijn belangrijke onderwerpen waar ouderen/ senioren veel mee te maken hebben;

* Goede en adequate zorgvoorzieningen en huisvesting voor ouderen/ senioren;

* Realisatie en behoud van laagdrempelige ontmoetingsmogelijkheden om eenzaamheid te voorkomen;

* Veiligheid, niet alleen in- en om het huis, maar ook in de woonomgeving in de stad;

* Informatievoorziening: ouderen/ senioren moeten goed geinformeerd worden over allerlei onderwerpen, die voor hen van belang zijn.

Hoe doet de Stichting Senioren Platform dit?

Wij onderhouden contacten met onder andere, de Gemeente Hoogeveen, ouderenbonden, de Stichting Welzijn & Werk, wooncorporaties en andere instellingen, die voor ouderen/ senioren van belang kunnen zijn. Ook stellen wij ons op de hoogte van landelijke, provinciale en gemeentelijke ontwikkelingen en hebben op grond hiervan zitting in werkgroepen en commissies. De Stichting Senioren Platform bestaat uit vertegenwoordigers van ouderenbonden, zoals de KBO (Katholieke Bond van Ouderen), de ANBO (Algemene Bond voor Ouderen) en de PCOB (Protestant Christelijke Ouderen Bond), Stichting Ouderenwerk Hoogeveen en algemene leden op grond van hun deskundigheid en ervaring op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg.

Voor wie doet de Stichting Senioren Platform dit?

Onze achterban is in principe alle ouderen/ senioren in de gemeente Hoogeveen. Het contact met de achterban bestaat uit: (Nieuws-)brieven van de ouderenbonden en via het Breed Ouderen Overleg. In het Breed Ouderen Overleg zijn alle ouderen activiteitencommissies vertegenwoordigd uit Hoogeveen en de omringende dorpen. Hier worden knelpunten en standpunten besproken over b.v. contacten met de Gemeente. Ervaringen en informatie over georganiseerde activiteiten voor ouderen/ senioren worden tweemaal per jaar uitgewisseld. 

De Stichting Senioren Platform vergadert elke eerste maandagochtend van de maand in het ouderencentrum Het Knooppunt - Hoogeveen. Telefoonnummer: 0528 22 07 27.

Wilt u contact met de Stichting Senioren Platform? Vul dan het contactformulier in, dat u elders op deze website aantreft.

« Terug naar het nieuwsoverzicht